Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy www.stonepox.pl dostępny pod adresem internetowym www.stonepox.pl prowadzony jest przez Stonepox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zmysłówka 108 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000768593, NIP 816-170-80-56, REGON 382467130.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady składania Zamówień na Produkty oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Produkty, oraz uprawnienia Konsumenta a także Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak również zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca/Usługodawca – Stonepox Sp. z o.o. z siedzibą w Zmysłówka 108 kod pocztowy 37-306 Grodzisko Dolne wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000768593 NIP 816-170-80-56 REGON 382467130.
3. Klient – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Produktu dostępnego w Sklepie internetowym.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego (definicja obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 01 stycznia 2021 r.).
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stonepox.pl.
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Zmysłówka 108
2. Adres e-mail Sprzedawcy: k.swiatoniowski@stonepox.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 789-119-727
4. Numer fax Sprzedawcy: 789-119-727
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27 1140 2004 0000 3202 7846 0104
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.00-18.00

§ 4 Wymagania techniczne
1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
3. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta utworzonego w podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy:
1) Klient podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2) Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
3) Klient przekazywał za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa.
4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej.
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies,
4) zainstalowany program FlashPlayer.
6. Usługodawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu, o czym każdorazowo poinformuje Klientów z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas Rejestracji Konta adres e-mail.
7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5 Informacje ogólne
1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię Nazwisko, Adres oraz E-Mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 37-306 Grodzisko Dolne 286 G
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
1) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
3) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 3 ust. 1 i 2.
2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
2) polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wiadomość e-mailową będącą potwierdzeniem otrzymania wyżej wymienionego oświadczenia.
5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
7. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim odbierze Produkt lub w chwili podjęcia próby dostarczenia tego Produktu przez przewoźnika, zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorca Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
1) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
12. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie odstąpił od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zawartą Umowę sprzedaży uznaje się za ważną. Zgodnie z Umową, Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Produktu, a Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany do odebrania oraz zapłacenia za Produkt.

§ 11 Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust 1 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców Uprzywilejowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają zawsze przepisy Ustawy.
2. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w takich przypadkach może m.in.:
1) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
2) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
3) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzib Sprzedawcy.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest: Stonepox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zmysłówka 108 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000768593, NIP 816-170-80-56, REGON 382467130.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz w zakresie dokonania płatności agentowi rozliczeniowemu.
8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres wskazany w § 3 ust 1 i 2 z dopiskiem „Dane Osobowe”.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.